แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ห้บริการที่พักเพื่อดูแลบำบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุใน กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้การดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลภายใต้บรรยากาศของความเป็นครอบครัว ผู้รับบริการได้แก่ ผู้สูงอายุ ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีอาการเรื้อรังซึ่งอาการคงที่ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้นและฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น องค์กรคุณภาพแห่งความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และอาชีวเวชศาสตร์ การบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการ” ๑. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ๒. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานวิชาการและการวิจัย ๓. บริการวิชาการสุขภาพสู่สังคม ๔. พัฒนาสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากำหนดวิสัยทัศน์และตั้งปณิธานที่ชัดเจน ว่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศที่ผู้ใช้บริการประทับใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ พร้อมพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพบนพื้นฐานการวิจัยและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ