การบริการตรวจสุขภาพ
10 กันยายน 2561
  1. การตรวจร่างกายโดยแพทย์
  2. การประเมินสุขภาพจากประวัติผู้ป่วย
  3. การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Acuity)
  4. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกลาง (Lab)
  5. การตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ เอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์ ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
  6. การตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงมะเร็งนรีเวช ได้แก่ ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษ การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Liquid bases cytology + HPV DNA Screening Test) ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ ตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช
  7. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
  8. การฉีดวัคซีน
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ